ما توانستیم بخش بزرگی از نیروهای دشمن را به خود مشغول کنیم