کمیته داوران: داور فاسد به صورت مادام العمر محروم می‌شود