مخبر: شهید امیرعبداللهیان دستاوردهای درخشانی را با مدیریت شهید رئیسی محقق کرد