حمله سگ نگهبان به ۱۱ شهروند مشهدی گوش یکی از مصدومان کنده شده است