شافعی: کسب ۳ امتیاز در سیرجان سکوی پرتاب پرسپولیس است واگذاری مالکیت سرخابی‌ها اجرا نمی شود