از نقش تختی در شاهنامه تا دوئل یزدانی تیلور با حاج‌رضایی