انجام یک میلیون و ۱۷۴ هزار بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی