امروز با حافظ : دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند