از ساخت داروی سکته مغزی و ضد سرطان تا مشعل و بویلرهای پیشرفته آمریکایی