حضرت علی (ع) بعد از پیامبر اکرم (ص) تجسم اسلام و قرآن است