شاه و دو نفر دیگر یک معجون مخصوص تقویت قوای جنسی می خوردند و هر سه شان با بیماری مشکوک خونی از دنیا رفتند تفرشی به نقل از داریوش همایون