ملت ایران همچون همیشه با حضور معنادار خود محاسبات دشمنان را نقش بر آب کرد