واکنش ترامپ به توافق ایران و آمریکا: بایدن ابله است!