دیدار مقامات آمریکا و چین روابط حسنه میان پکن و واشنگتن برای جهان سودمند است