خود تحقیر نباشیم؛ استقبال از رونالدو همه جا همینه!