موزه «مفرغ و سکه» و «نسخ خطی» در لرستان راه‌اندازی می‌شود