کوبا خواستار افزایش استفاده از محصولات آزمایشگاهی ایران شد