سرعت انجام کار وزارت فرهنگ در دوسال گذشته بالا بوده است