نوسازی کامیون‌های فرسوده جان تازه‌ای به حمل ونقل جاده‌ای کشور می‌بخشد