درخواست مجارستان برای استفاده از فضای مجمع عمومی برای صلح در اوکراین