نیروی هوایی 2 2 سپاهان توقف شاگردان مورایس در اولین گام