برگزیدگان جشنواره طراحی پوستر «میراث سرو» معرفی شدند