طرفداران پهلوی به مجری زن شبکه اینترنشنال هم رحم نکردند!