۳۲ نفر از زندانیان ندامتگاه دماوند آزاد شدند غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد