روسیه، آمریکا را به استفاده از تروریستهای مستقر در افغانستان متهم کرد