وسعت عملیات فتح خرمشهر به اندازه مناطق رژیم صهیونیستی است