امیرعبداللهیان درباره دولت طالبان: به رسمیت نمی شناسیم طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است نه همه آن