دستگیری یک نفر در ارتباط با تیراندازی و حمله با چاقو در ژاپن