ساخت ۳۴۰۰ واحد مسکونی در استان همدان در قالب نهضت ملی مسکن