آمل، هشتمین مرکز برگزار کننده آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه می‌شود