توافق با مالکان بخش خصوصی برای تامین ۳۰۰ هکتار زمین در خراسان جنوبی