سال نو آمریکا با طعم خون؛ ۶۶ قربانی ظرف تنها سه هفته!