واکنش یک نماینده مجلس به تحریم چند تن از نمایندگان