روسیه عملیات خرابکارانه اوکراین در خطوط گازی را خنثی کرد