دشمن نشاط اجتماعی ما را هدف گرفته‌است وقوع حوادث در مدارس پذیرفتنی نیست