الجزائر: حوادث غزه، رژیم صهیونیستی را در فهرست سیاه نقض قوانین بین الملل قرار داد