برقراری آرامش نسبی در غزه پس از پاسخ شدید مقاومت فلسطین