الازهر سکوت "غیرمعقول" جهانی در قبال کشتار فلسطینیان را محکوم کرد