طرح مجلس: صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی به حوزه علمیه داده شود سازمان نظام روانشناسی: این طرح غیرکارشناسی باید از دستور کار خارج شود