تخصیص اعتبار برای راه اندازی بازارچه دائمی فروش محصولات بانوان استان همدان