مسیر تامین سرمایه شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT هموار شد