جنگنده سوخو ۲۲ سپاه در شیراز دچار سانحه شد استفاده خلبانان از سامانه صندلی پران