پیروزی مقاومت در انتخابات مقدمات خروج از بحران را فراهم می‌کند