ممنوعیت تجمعات حامیان فلسطین در برلین در آستانه روز نکبت