وزیر خارجه قطر درباره مذاکرات هسته ای ایران با بورل گفت وگو کرد