ذخیره ۴۵ میلیون دز واکسن کرونا تلاش تولیدکنندگان برای صادرات