مردی در دعوا نابینا شد اما دیوان عالی کشور حکم قصاص چشم را نقض کرد