پنج ماه نشده ، همکاران سابق رئیسی هم به ستوه آمده اند