ساخت یک اسپری بینی برای ۸ ساعت مقاومت در برابر کووید ۱۹