خبرگزاری دولت: در مورد رفع تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای، بسیاری از پرانتز‌ها پاک شده به طور فزاینده‌ای در مورد نحوه اجرا و توالی توافق احیای برجام کار می‌کنیم